تهران - خیابان شهید مطهری، خیابان میرعماد، کوچه پنجم، پلاک 3 «پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی» 021-8874-7632

 

آخرین یافته ها:

مقالات در مجلات علمی- پژوهشی داخلی مرتبط با حوزه توانبخشی ورزشی

ردیف عنوان مقاله نام نشریه تاریخ و شماره ردیف نام
8 تاثیر یک دوره برنامه تمرینی منتخب بر بهبود علائم عصبی و روانی ناشی از بیماری سندرم داون رفتار حرکتی زمستان 1392 اول
9 تاثیر یک دوره برنامه تمرینی منتخب بر بهبود عملکرد قلبی و عروقی بزرگسالان سندرم داون فیزیولژی ورزشی

شماره 19 پائیز 92

صفحه 15-32.

دوم
12 تأثیر یک دوره برنامه تمرینات منتخب بر حافظه کاری کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه / فزون کنشی رفتار حرکتی پائیز 1394، دوره هفت شماره 21 پنجم
13 تاثیر یک دوره برنامه تمرینی منتخب بر کاهش عوارض هایپوتونی عضلانی در بزرگسالان سندرم داون رشد و یادگیری حرکتی

پائیز 94- دوره 7 شماره 3

269-294

اول
14 تأثیر یک دوره برنامه تمرینات منتخب بر برنامه‌ریزی و حل مسئله کودکان مبتلابه اختلال نارسایی توجه / فزون کنشی رفتار حرکتی

13/07/1394

شماره3658/11

پنجم
16 توجه به دیدگاه‌های مختلف توانایی‌ها: تأثیر بازخورد عمومی و غیر-عمومی در یادگیری مهارت‌های حرکتی کودکان کم‌توان ذهنی رفتار حرکتی دوره 8، شماره 23 (بهار 1395)، بهار 1395، صفحه 1-206 اول

                            

مقالات در مجلات ISI

ردیف عنوان مقاله نام نشریه تاریخ چاپ ردیف نام
1 Effects of a Specialized Exercise Program on Cognitive and Behavioral Inhibition of Children with Attention Deficit Hyperactivity International Journal Of Review In Life Science 2015 5
2 Effects of a selected exercise programon executive function of children with attention deficit hyperactivity disorder Journal of medicine and life Vol IX, Iss 4, October - December 2016 5

 

مقالات در مجلات علمی پژوهشی انگلیسی

ردیف عنوان مقاله نام نشریه تاریخ چاپ ردیف نام
3 The effect of a “selected exercise training” on reducing symptoms of dementia caused by Alzheimer's disease in people with Down syndrome IRANIAN JOURNAL OF REHABILITATION
Volume 11, Number 17 (4-2013)

3

4 The effect of “Kashi practices” on improvement of Psycho-motor skill in people with Down syndrome IRANIAN JOURNAL OF REHABILITATION Volume 13, Number 3 (Autumn 2015) 1

 

شركت در كنگره هاي بین المللی خارجی با ارائه مقاله:

ردیف عنوان مقاله نام و سطح همایش تاریخ و مکان همایش ردیف نام
5 The effect of kashi practice on balance of adults with Down’s syndrome. 17 th World Congress of Sports Medicine Rome 27-30 September 2012 اول
6 The effect of Kashi practice on strength of adults with Down’s syndrome 17 th World Congress of Sports Medicine Rome 27-30 September 2012 دوم
7 Effect of selective exercise training on cardiovascular function of adults with Down’s syndrome 17 th World Congress of Sports Medicine Rome 27-30 September 2012 دوم

شركت در كنگره هاي داخلي با ارائه مقاله:

ردیف عنوان مقاله نام و سطح همایش تاریخ و مکان همایش ردیف نام
8 سخنران کلیدی با عنوان توانبخشی ورزشی در سندرم داون دومین همایش نیازها و توانایی های کودکان استثنایی 17/10/1391 اول
9 توانبخشی ورزشی در افراد کم توان ذهنی همایش ورزش نیاز نسل فردا 21/11/92 سخنران ویژه
10 رفتار حرکتی و توانبخشی ورزشی هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی 1393 اول
11

سخنران کلیدی با عنوان

نکات کلیدی در مداخلات توانبخشی ورزشی در مطالعات رفتار حرکتی

اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی

شهید رجایی

آذر 1394 اول

ارسال پیام